میزبانی لینوکس نقره ای
 • Product 1

  Linux 100MB

  • فضا 100 مگابایت - ترافیک : 30 گیگابایت - دامنه : 1 - تمامی امکانات نا محدود
  فقط
  990,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 2

  Linux 250MB

  • فضا 250 مگابایت - ترافیک : 50 گیگابایت - دامنه : 1 - تمامی امکانات نا محدود
  فقط
  1,990,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 3

  Linux 500MB

  • فضا 500 مگابایت - ترافیک : 60 گیگابایت - دامنه : 1 - تمامی امکانات نا محدود
  فقط
  3,590,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 4

  Linux 1GB

  • فضا 1 گیگابایت- ترافیک : 70 گیگابایت - دامنه : 1 - تمامی امکانات نا محدود
  فقط
  2,990,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 5

  Linux 5GB

  • فضا 5 گیگابایت - ترافیک :90 گیگابایت - دامنه : 1 - تمامی امکانات نا محدود
  فقط
  5,990,000ریال
  سفارش دهید
 • Product 6

  Linux 10GB

  • فضا 10 گیگابایت - ترافیک : 110 گیگابایت - دامنه : 1 - تمامی امکانات نا محدود
  فقط
  8,990,000ریال
  سفارش دهید