میزبانی لینوکس نقره ای

 • Linux 100MB

  2,990,000/ ریال
  سفارش دهید
  • 100 مگابایت - ترافیک : 30 گیگابایت - دامنه : 2 - تمامی امکانات نا محدود فضا
 • Linux 250MB

  3,390,000/ ریال
  سفارش دهید
  • 250 مگابایت - ترافیک : 50 گیگابایت - دامنه : 2 - تمامی امکانات نا محدود فضا
 • Linux 500MB

  3,990,000/ ریال
  سفارش دهید
  • 500 مگابایت - ترافیک : 60 گیگابایت - دامنه : 2 - تمامی امکانات نا محدود فضا
 • Linux 1GB

  4,990,000/ ریال
  سفارش دهید
  • 1 گیگابایت- ترافیک : 70 گیگابایت - دامنه : 1 - تمامی امکانات نا محدود فضا
 • Linux 5GB

  5,990,000/ ریال
  سفارش دهید
  • 5 گیگابایت - ترافیک :90 گیگابایت - دامنه : 2 - تمامی امکانات نا محدود فضا
 • Linux 10GB

  8,990,000/ ریال
  سفارش دهید
  • 10 گیگابایت - ترافیک : 110 گیگابایت - دامنه : 2 - تمامی امکانات نا محدود فضا